Načelnik Odseka za ginekologiju Prof. dr sci Ljiljana Radojčić, ginekolog/akušer

Rođena u Somboru
1975. godine završila Medicinski fakultetu u Zagrebu
1981. godine završila specijalizacijui iz ginekologije i akušerstva u Zagrebu
1989. godine magistrirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti humane reprodukcije
1997. godine dobila titulu primarijus od Ministarstva zdravlja Republike Srbije
2001. godine izabrana za docenta na Hiruskoj katedri VMA
2001. godine doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti humane reprodukcije i Endokrinologije
Mesta službovanja: Slavonski Brod, Zenica, Zagreb. Od 1983 godine na ginekologiji VMA u Beogradu
Usavršavanja:
1990. godine usavršavanje u Kopenhagenu-Danska 4 meseca iz humane reprodukcije
1991. godine usavršavanje u Hamersmit hospital-London iz humane reprodukcije
1996. godine usavršavanje u trajanju II nedelje u Opštoj bolnici Maribor, Slovenija
2007. godine usavrsavanje u trajanju II nedelje na odelenju humane reprodukcije Schelsi hospital u Londonu
2011. godine profesor na Medicinskom fakultetu Odbrane vojske Srbije
Završila Jan Donaldovu školu ultrazvuka u Beogradu
Najviše se bavi problematikom bračnog steriliteta i patologijom trudnoće
Autor i koautor velikog broja radova u domaćim i stranim časopisima

Dr. Mirjana Nikolić - Đokić, ginekolog

1953. godine rođena u Gospiću
Završila Medicinski fakultet u Zagrebu
1982. godine završila postdiplomske studije iz medicinske citologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje citologa
1986. godine završila postdiplomske studij iz perineonatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1987. godine završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1988. godine završila jugoslovensku školu za patologiju cerviksa vagine vulve i kolposkopiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1989. godine dobija stalno zaposlenje na odeljenju za ginekološke bolesti VMA
Sudionik više radova iz oblasti ginekologije sa članovima ginekološkog odeljenja
Zadnjih 10 godina bavi se intezivnije problematikom patologije cerviksa i vagine i citološkom dijagnostikom promena na grliću.

Doc dr sc med Leposava Sekulović

Radiolog, načelnik kabineta za kolor dopler dijagnostiku na institutu za radiologiju VMA.
2002. godine magistrirala sa temom "Značaj promenaperforantnih vena u proceni njihove insuficijencije"
2005. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Validnost ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike u proceni srednje teškog stepena CROHN-ove bolesti.
2009. godine postaje docent na katedri za radiologiju.

Spec. ginekologije i akušerstva dr Milan Pavlović

1996. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
2003. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
2006. godine polpžio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva u Beogradu.
2007. godine završio školu ultrazvuka u Beogradu.
2008. godine završio školu citologije u Beogradu.
2009. godine završio višu školu citologije u Beogradu.
2009. godine završio nacionalnu školu za patologiju cerviksa vagine vulve i kolposkopiju.
Do sada objavio 20 radova od kojih su neki publikovani na međunarodnim kongresima.

Licenca

Specijalista, ginekolog akušer dr Sofija Janjić - Pejčić

Saradnik u ginekološkoj ordinaciji Radojčić više godina, zaposlena sa punim radnim vremenom u CMVU- Vojno Medicinski centar Novi Beograd.
Završila Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu 1981. godine, specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva stekla na Univerzitetu u Sarajevu 1991.
2000. god. stekla diplomu jugoslovenske škole za Patologiju Cerviksa, Vagine, Vulve i Kolposkopiju i stekla pravo samostalnog rada u oblasti rane detekcije premalignih i malignih bolesti donjeg genitalnog trakt.
2000. god. ovladala znanjem iz Ginekološke Eksfolijativne Citodijagnostike, Klinički Centar Srbije IGA, i stekla pravo samostalnog rad.
2002. god pohađala Seminar za edukaciju zdravstvenih radnika Baby Friendly Initiative i Menadžment Laktacije.
2007. god. stekla diplomu edukacionog Centra Ultrazvuka u medicini, Biologiji i veterini.
2007. god. pohađala Basic Colposcopy Course na 4. međunarodnom kongresu za kolposkopiju i cervikalnu patologiju.
2009. god. završila kurs 3D/4D Sonografije i dobila Svedočanstvo Udruženja za Humanu Reprodukciju Srbije.
Redovno posećuje seminare, kongrese i stručne sastanke u cilju sticanja novih saznanja i njihove primene u daljem radu.

Spec ginekologije i akušerstva dr Jadranka Duraković

Rođena u Osijeku. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Vinkovcima i Medicinski fakultet u Beogradu.
Ima dve specijalizacije: specijalizaciju iz epidemiologije i postdiplomski studij iz epidemiologije i specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.
Radi koposkopiju i ginekološku citologiju, kao i ultrazvučnu dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu i ultrazvučnu dijagnostiku dojke.

Dr Jelena Stanković, Specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena u Beogradu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Aranđelovcu.
1990. godine upisala Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu.
1998. god Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,19.
1998.-1999. god Obavila obevezan Držanvi staž kao radnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
1999.-2004. god Specijalizacija ginekologije i akušerstva na Univerzitetskoj Ginekološko -akušeskoj Klinici "Narodni Front"
2004. god položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva sa odličnom ocenom.
2004. god Zavsila Nacionalnu školu za kolposkopiju i patologiju grlića
2004. god Završila Prvi kurs Ian Dolanld skole ultrazvuka
Stalno zaposlena na Univerzitetskoj Klinici GAK "Narodni Front" od avgusta 2000. godine.
Od 2004. godine radi kao specijalista ginekologije i akušerstva u Univerzitetskoj GAK "Narodni Front" .
Aktivno učestvovala u brojnim domaćim i stranim Kongesima iz oblasti perinatologije.

Dr Aleksandar Raković, Specijalista ginekologije i akušerstva

Medicinski fakultet završio u Beogradu.
Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog Centra Srbije.
Usavršavanje iz oblasti hirurgije - Prva hirurška klinika i Urgentni Centar Kliničkog Centra Srbije.
Patologija dojke sa ultrazvučnom dijagnostikom i mamografijom – KBC Bežanijska kosa – Beograd Nacionalna škola za kolposkopiju - Beograd
Višegodišnji rad na polju ginekologije, endoskopske hirurgije, perinatologije, utvrđivanja uzroka neplodnosti i vantelesne oplodnje - Specijalna bolnica Jevremova – Beograd.
Usavršavanje iz oblasti vantelesne oplodnje u Centru za vantelesnu oplodnju Technobios Procreazione, Bolonja, Italija.
Ultrazvučna škola u ginekologiji i akušerstvu – Ian Donald - Beograd.
Ultrazvučna škola u reproduktivnoj ginekologiji – Maribor, Slovenija. Oblast bavljenja:
  • Ginekologija, male ginekološke intervencije.
  • Kolposkopija, dijagnostika i tretiranje promena na grliću materice.
  • Dijagnostička i operativna histeroskopija.
  • Ultrazvuk u ginekologiji i interventni ultrazvuk.
  • Ultrazvučno ispitivanje prohodnosti jajovoda (HyCoSy).
  • Ultrazvučna dijagnostika trudnoće, otkrivanje uzroka spontanih pobačaja kao i tretiranje problema i poremećaja u ranoj trudnoći i ultrazvučno praćenje celog toka trudnoće.
  • Ginekološka endokrinologija, dijagnostika poremećaja i neregularnosti menstrualnog ciklusa, ispitivanje i utvrđivanje uzroka neplodnosti.
  • Priprema i postupak intrauterine inseminacije u spontanom ili stimulisanom ciklusu.
  • Kompletna ginekološka i endokrinološka priprema za postupak vantelesne oplodnje, kao i praćenje rasta folikula (folikulometrije) u spontanom ili stimulisanom ciklusu.

Spec ginekologije i akušerstva Đurović Dr Sonja

1978. godine završila Medicinski fakultet u Sarajevu.
1983. godine specijalizacija iz ginekologije i akušerstva u Sarajevu.
1991. godine završava školu ultra zvuka.
1999. godine završila škola kolposkopije.
2000. godine stiče diplomu o samostalnom radu iz citologije.
2004. godine završila međunarodnu Jan-Donald školu ultrazvuka.
2008. godine završila školu za COLOR-DOPLER i ultrazvučnu dijagnostiku.
Mentor u školi za kolposkopiju i patologiju cerviksa.

Docent dr Radmila Sparić, prim.dr sci med ginekologije i akušerstva

Docent dr Radmila Sparić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1995. godine sa prosečnom ocenom 9.45.
Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva je položila 2000. godine i od tada je stalno zaposlena u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Jugoslovensku školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju završila je 2005. godine. Zvanje primarijusa stekla je 2014. godine.
Magistarsku tezu pod naslovom „Miomektomija tokom carskog reza-intraoperativne i neposredne postoperativne komplikacije“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2013. godine.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Procena kvaliteta života kod žena u reproduktivnom periodu lečenih zbog patoloških promena grlića materice“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2018. godine.
Docent dr Radmila Sparić je 2015. godine izabrana u zvanje kliničkog asistenta, a 2023. godine je izabrana u zvanje docenta na katedri ginekologije i akušerstva Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U više navrata boravila je na stručnom usavršavanju u Austriji i Nemačkoj, a autor je ili koautor preko 150 naučnih radova u oblasti ginekologije i akušerstva i deset poglavlja u međunarodnim knjigama.

Prim. dr Predrag Mitrović

Medicinski fakultet završio u Beogradu 1995. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio sa odličnim uspehom 2001. godine od kada radi kao specijalista u KBC Zvezdara, trenutno kao šef operativnog odeljenja. Posebna interesovanja i edukacije u oblasti endoskopske hirurgije u ginekologiji.

Dr Dejan ​M​ocović

Rođen 1963. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 8,96. Tokom 1992. god. primljen je na specijalizaciju iz urologije na Klinici za urologiju VMA gde je položio i specijalistički ispit sa odličnim uspehom, četiri godine kasnije. Od tada je u stalnom radnom odnosu na pomenutoj klinici. Krajem 2008. godine odbranio je magistarski rad sa temom iz onkologije tumora testisa. Uže stručno, aktivno učestvuje u lečenju onkoloških bolesnika u urologiji i dugogodišnji je sekretar Urološko-Onkološkog Konzilijuma Klinike za urologiju VMA. Takođe, bavi se i pitanjima muškog fertiliteta i steriliteta, kao aktivan član tima za asistiranu reprodukciju. Kao autor i koautor, učestvovao je u izradi više radova koji su prezentovani na domaćim i međunarodnim urološkim kongresima i skupovima.

Dr Ljiljana Lazarević - Kolarov, anesteziolog i reanimatolog

Medicinski fakultet završila 1974. god. u Beogradu.
Specijalizaciju i radni staž provela na VMA, a specijalistički ispit položila 1980. god. sa odličnom ocenom.
Ima više objavljenih stručnih radova.

Mr sc.med. dr Snežana Kuzmić Janković

Mr sc.med. dr Snežana Kuzmić Janković, internista - endokrinolog, rođena je 1958. Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1983. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1990. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Poslediplomske studije oblika magisterijuma iz endokrinologije završila je 2004. godine, a 2007. godine završila je i užu specijalizaciju iz endokrinologije. Od 2006. godine nalazi na se na poziciji načelnika II odeljenja Klinike za endokrinologiju VMA. Publikovala je više stručnih i naučnih radova i učestovala u radu brojnih domaćih i inostranih stručnih skupova. Član je endokrinološke sekcije srpskog lekarskog društva Srbije, Srpske lekarske komore.

Dr Tatijana Dosev, ginekolog


Prim.dr sc.med Zoran Đekić

Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1975. godine, a specijalista iz oblasti ginekologije i akušerstva postaje 1984. godine na Univerzitetu u Beogradu. 1996. godine postaje načelnik operativnog odeljenja sa operativnim blokom i sterilizacijom, u KBC "Dr Dragiša Mišović Dedinje". 1998. dobija zvanje Primarijusa, a od 2009. godine radi kao Načelnik operativnog odeljenja ginekologije sa intenzivnom i poluintenzivnom negom, u KBC "Dr Dragiša Mišović Dedinje", bolnici za ginekologiju i akušerstvo, u Beogradu.

Dr Jovan Rudić, spec. ginekologije i akušerstva


Dr Dragutin Jovanović, spec. virusolog i mikrobiolog


Prof.dr. Zoran Anđelković, endokrinolog

Prof.dr.sc Zoran Anđelković, internista-endokrinolog, rođen je 18.10.1956.g.
Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1980. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1986. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od tada je stalno zaposlen u ovoj klinici, a od 2001. godine nalazi se na poziciji načelnika klinike.
Doktorsku tezu odbranio je u VMA 2001. godine a 2002. godine izabran je za docenta na predmetu interna medicina.
Publikovao je 72 naučna i stručna rada i autor je poglavlja u 2 monografije.
Izlagao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Predavač je na Nacionalnoj školi šečerne bolesti.
Nosialc je više naučno-istraživačkih projekata i kliničkih studija u VMA. Bio je mentor u dva magistarska i dva doktorska rada.
Član je Nacionalne komisije za suzbijanje jod deficitarnih bolesti, Endokrinološke sekcije SLD, član Predsedništva sekcije, EASD (Evropsko udruženje za izučavanje dijabetesa), ADA (Američka dijabetološka asocijacija), i član je Etičkog odbora VMA.

Doc dr Nada Vujašinović Stupar, internista reumatolog

Rođena 1955 god. u Sarajevu.
Školovanje- Medicinski fakultet, magistarske studije, doktorat završila na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Zaposlena u Institutu za reumatologiju, Beograd od 1982 godine.
Od 1992 godine zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sadašnji izbor – docent interne medicine, nastavna baza reumatologija.
Ima objavljenih preko 200 stručnih i naučnih radova. Bavi se svim oblastima reumatologije (degenerativni reumatizam, zapaljenski reumatizam, sistemske bolestivezivnog tkiva, dijagnostika i lečenje osteoporoze).

Evica Arsić, laboratorijski tehničar

Rođena 1959.god. Srednju medicinsku školu smer laboratorijski tehničar završila u Kruševcu 1978. godine. Od 1980. godine stalno zaposlena na VMA na mestu lab.tehničar u laboratoriji za molekularnu patologiju-citogenetiku.

Spec.dr med. anesteziologije sa reanimatologijom Branka Ivanović Šušić

Rođena: 01.06.1956 godine u Sarajevu
Obrazovanje: Osnovna škola gimnazija, Medicinski fakultet u Sarajevu i specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom
Zaposlena u KBC Zemun kao specijalista anesteziolog do 01.06.2020 godine

Dr Dosev Tatjana, ginekolog i akuser

 

Dr Vesna Tešić, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog

1979. godine završila Medicinski fakultet u Beogradu
1985. godine završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva u Beogradu
Od 1982. godine se bavi ultrazvučnom dijagnostikom
1984. godine završila kolposkopiju, Klinika za ginekologiju Kliničkog centra, Višegradska, Beograd
Od 1986. godine do zatvaranja sekretar Jugoslovenske škole za primenu ultrazvuka u medicini

Višedecenijsko iskustvo stečeno radom u Medicinskom centru (1979-2005) i poliklinici Ultrazvuk u Kragujevcu (od 1992), Domu zdravlja Vračar (2006-2013) i Domu zdravlja Jedro, Medigroup u Beogradu (2014-2022)
2006-2007. direktor Doma zdravlja Vračar u Beogradu

Nekadašnji član predsedništva Ginekološke sekcije Srpskog lekarskog društva u tri madata
Nekadašnji član predsedništva sekcije Srpskog lekarskog društva za primenu ultrazvuka u medicini i biologiji
Odlikovana platinastom plaketom Srpskog lekarskog društva za doprinos u stručnom radu

Doktor Jovanović Nebojša, načelnik ginekologije na VMA

 

Dr sci med. Milić Veljović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Opšti podaci
Rođen 12.10.1961. u Istoku.

Obrazovanje:
2013. Docent
2012. Doktorska disertacija, VMA Beograd: Efekat preoperativne primene omega tri nezasićenih masnih kiselina u prevenciji ishemijsko - reperfuzionog oštećenja miokarda kod operacije revaskularizacije miokarda sa primenom vantelesnog krvotoka)
2006. Asistent
2005. Magistarski rad, VMA Beograd: Hemodinamski, respiratorni i metabolički parametri posle infuzije 7,5% NaCL kod operacija revaskularizacije srčanog mišića
1994 - 1998. Specijalizacija iz anesteziologije i intenzivne terapije, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1981 - 1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Beograd

Kretanje u službi:
2015. Zastupnik načelnika Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju,Vojnomedicinska akademija, Beograd
2014. Načelnik Odeljenja za anesteziologiju, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2007. Načelnik Odeljenja za intenzivnu terapiju, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2004 - 2007. Načelnik odeljenja za buđenje, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1998 - 2004. Anesteziolog u Klinici za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
1992 - 1994. Načelnik sanitetske službe i Upravnik garnizonske ambulante u Kosovskoj Mitrovici
1990 - 1992. Lekar u garnizonskoj ambulanti Lađevci

Usavršavanje 2005. Pittsburg, USA, Institut za transplantaciju Thomas Starzl

Predmet edukacije
2007. Trauma kurs, Norveška
OD 1998. Predavač po pozivu na brojnim stručnim skupovima anesteziologije, urgentne medicine, reanimacije i traume u zemlji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori. Veliki broj objavljenih radova u domaćim i stranim časopisima.

Projekti
2007. GENOSEPT studija

Članstvo
1998. Član Udruženja anesteziologa i intenzivista Jugoslavije
1998. Član Udruženja za regionalnu anesteziju Srbije (SARA)
1998. Član Udruženja anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije (UART)
1994. Član Sekcije za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Srpskog Lekarskog Društva

Dr Margarita Bojović Andonović, Specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena sam 23.10,1958. u Sofiji. Osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju završila sam u Beogradu. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985.godine. Lekarski staž sam obavila u Domu zdravlja Stari grad i položila državni ispit 1986.godine. Radila sam kao lekar opšte prakse u Zavodu za transfuziju krvi i Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u železničkom sobraćaju kao lekar opšte prakse na zamenama.

Volontersku specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila sam u Beogradu 1998.godine sa odličnom ocenom(GAK Narodni front). Za vreme specijalizacije završila sam Jugoslovensku školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju (GAK Narodni front) kao i Jugoslovensku školu ultrazvuka - teoretsku nastavu primene ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i akušerstvu u Kragujevacu. Zaposlila sam se kao specijalista ginekologije i akušerstva 2000. godine u Domu zdravlja Rakovica. U toku rada završila sam kurs iz citologije u GAK Narodni front 2003.godine i napredni kurseve iz kolposkopije 2004. godine i „Škole ginekološke citodijagnostike“ 2010.godine u Beogradu. Takođe sam završila edukativni kurs „Klinički pregled, skrining i dijagnostika raka dojke“ 2009. godine na IORS-u.

Član sam Srpskog Lekarskog Drušva, Lekrske komore, Ginekološko-akušerske sekcije, MUMIA-ze, Sekcije za ekfolijativnu ctologiju i citodijagnostiku Srpskog Lekarskog društva i Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije. Edukovala sam se na mnogobrojnim nacionalnim, evroskim i svetskim kongresima i simpozijumima.

Dr Zorana Đuran, spec. interne med. - endokrinolog

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila 1995. godine sa prosečnom ocenom 9.32. Specijalizaciju interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji završila je 2001. godine sa odličnim uspehom od kada je stalno zaposlena na Klinici za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije. Užu specijalizaciju iz endokrinologije završila je 2007. godine sa subspecijalističkim radom iz oblasti reproduktivne endokrinologije. Učestvovala kao istraživač u više kliničkih studija vezanih za terapiju šećerne bolesti. Predavač u programima kontinuirane medicinske edukacije. Aktivno znanje francuskog i engleskog jezika.

SESTRE

Sestra Stojanovic Magdalena, rođena 1982. godine, završila je Srednju medicinsku školu u Nišu, ginekološko-akušerski smer 2001. godine. Volonterski staž obavila je na Ginekološko-akušerskoj klinici kao i u Domu zdravlja u Nišu gde je ostala da radi 1 godinu. U ordinaciji Radojčić radi od 2013. godine.